Puntadas 21-30

  1. Battaglia di Hulao (621 d.C.)
  2. Battaglia di Tours (o Battaglia di Poitiers) (732 d.C.)
  3. Battaglia di Hastings (1066 d.C.)
  4. Battaglia di Legnano (1176 d.C.)
  5. Battaglia di Hattin (1187 d.C.)
  6. Battaglia di Bouvines (1214 d.C.)
  7. Battaglia di Liegnitz (1241 d.C.)
  8. Battaglia della Meloria (1284 d.C.)
  9. Battaglia di Bannockburn (1314 d.C.)
  10. Battaglia di Lucocisterna (1324 d.C.)